Skip to content

Algemene Voorwaarden GitaaRosse Gitaaracademie.

Van harte welkom bij mij (Nathasja van Rosse) voor het volgen van gitaarlessen! Ik verheug mij erop je als leerling te gaan begeleiden. Omdat het verplicht is  maar ook zeker prettig werkt om de “spelregels” van je gitaarles abonnement helder te hebben voeg ik deze AV bij je inschrijfformulier om op je gemak door te lezen.

Een fijne start gewenst!

Artikel 1 Duur van het les jaar en vakanties

    1. Het les jaar loopt van  2e week september  tot met  de laatste week juni.
    2.  Het aantal lessen bedraagt 16 of 32.
    3. De vakanties vallen zoveel mogelijk samen met de vakanties van het Basis Onderwijs.
    4. Het aantal lessen is minder dan in een vol schooljaar, de afwijkende lesdata worden aanvang seizoen door gegeven.

Artikel 2 Absentie leerling en docent

2.1 Wanneer de leerling, om welke reden dan ook, geen gebruik maakt van het afgesproken lesuur is betaling verschuldigd.

2.2 Indien de leerling langer dan 3 maal aaneengesloten ziek is geweest en hij/zij langdurig ziek zal blijven, of andere ernstige omstandigheden daartoe aanleiding geven, kan de leerling stoppen en zal over de resterende lessen 50% restitutie worden toegekend.

2.3 Als de docent door ziekte of zwaarwegende omstandigheden tot tweemaal aaneengesloten afwezig is volgt er geen verplichting tot het inhalen van lessen (met een max. van 2 weken per les jaar). Bij langdurige ziekte of afwezigheid wordt door De GitaaRosse Gitaaracademie voor vervanging gezorgd of restitutie verleent. Bij afwezigheid door De GitaaRosse Gitaaracademie anders dan omschreven in dit artikel wordt geen lesgeld berekend.

2.4 Indien er, in afwijking van artikel 2.3 door bijzondere of onvoorziene omstandigheden geen 16 of 32 lessen zijn gegeven, zal over het verschil van 16 of 32 lessen en het aantal gegeven lessen restitutie van het lesgeld worden toegekend.

Artikel 3 Lesgeld

3.1 Het lesgeld wordt jaarlijks door GitaaRosse Gitaaracademie vastgesteld.

3.2 Betaling geschiedt ineens per kwartaal (= jaarbedrag gedeeld door 4) of maandelijks 12 termijnen (alleen mogelijk per automatische incasso) steeds voorafgaand aan het les jaar de lesmaand of het kwartaal op de eerste van de maand.

3.3 Bij het niet nakomen van de betalingsverplichting kan de leerling toegang tot de les worden ontzegd tot het moment waarop tot betaling is overgegaan.

3.4 Bij de keuze voor betalingsspreiding wordt het jaartarief in 12 gelijke delen verdeeld en maandelijks op de eerste van de maand betaald (dus ook in de zomermaanden ).

3.5. Bij stopzetting van de lessen lopen de termijnen door tot deze allemaal zijn voldaan (naar keuze kan het restant ook in 1 x worden voldaan).  Dan wel het nog verschuldigde lesgeld na verrekening is voldaan.

3.6 Bij eenmalige webinars/workshops/masterclasses wordt het lesgeld vooraf gedeclareerd.

3.7 Bij eenmalige webinars/workshops/masterclasses wordt er geen lesgeld restitutie gegeven.

3.8 Bij eenmalige webinars/workshops/masterclasses wordt bij afmelding 48 uur voorafgaand of eerder, een vervangende lesdatum/tijd geboden.

Artikel 4 Beëindiging lesovereenkomst

4.1 Een eenzijdig besluit van de leerling om op willekeurig moment in het les jaar te stoppen, anders dan bedoeld in artikel 2, ontslaat de leerling niet van zijn betalingsverplichting.

4.2 Bij het verhuizen van de leerling naar een andere gemeente wordt over het restant van de lessen 50% restitutie toegekend.

Artikel 5 Klachtenregeling

5.1 In geval van een klacht zal worden getracht dit op te lossen tussen GitaaRosse Gitaaracademie en leerling/ouder/verzorger.

5.2 In geval beide partijen niet tot een oplossing kunnen komen kan de leerling/ouder/verzorger zich wenden het bestuur van de Vereniging MuzeCollectief.

5.3 Mocht alsnog blijken dat een overeenkomst tussen beide partijen niet mogelijk is dan kan de Muzehof gevraagd worden te bemiddelen tussen partijen. Beslissing van deze zijn bindend voor docent en leerling/ouder/verzorger.

Artikel 6 Privacy

6.1 De leerling/ouder/verzorger wordt door GitaaRosse Gitaaracademie op de hoogte gehouden over de vorderingen en ontwikkeling van de leerling. Publicatie op website en pers van lessen/voorspeeluren en geluid- en filmopnamen gebeurt steeds met goedkeuring van de leerling.

6.2. Een kopie van onze Privacy Verklaring is te lezen op de website www.vanrosse.com

Artikel 7 Ondertekening lesovereenkomst

Door ondertekening van deze lesovereenkomst verklaart leerling/ouder/verzorger zich uitdrukkelijk bekend en akkoord met de inhoud van deze algemene lesvoorwaarden en Privacy verklaring.

Back To Top